Een aanpassingsstage

Voor aanvang dient de aanpassingsstage transportbegeleider bij SVNL aangemeld te worden onder vermelding van:

 • Persoonsgegevens stagiair (naam, voorletters, geboortedatum)
 • Vakken waarop de aanpassingsstage betrekking heeft  
 • Een kopie van de bekwaamheidsattesten of de opleidingsbewijzen, gewaarmerkt door het bevoegde gezag in de betrokken staat van oorsprong of herkomst, op grond waarvan de aanvrager in die staat recht heeft op toegang tot en uitoefening van hetzelfde beroep als dat waarvoor de aanvrager erkenning van beroepskwalificaties wenst
 • De duur van de aanpassingsstage (minimaal 9 maanden, maximaal 1 jaar)
 • In voorkomend geval de aanvullende opleiding die deel uitmaakt van de aanpassingsstage  
 • Stagebegeleider (een gekwalificeerde beoefenaar van het betrokken beroep, aangewezen door de leiding van de organisatie waarbinnen deze begeleider werkzaam is)
 • U kunt hiervoor een e-mail sturen aan: helpdesk@aanstellingspas.nl.
 • Indien goedgekeurd, kan de aanpassingsstage gestart worden.

Hier dient u aan te voldoen na goedkeuring

Er dient een stage rapportage met de volgende inhoud te worden opgesteld:

 • Persoonsgegevens van de stagiair
 • Gegevens van de stagebegeleider en bewijs van zijn deskundigheid in de vorm van een aanstelling als transportbegeleider.
 • Periode van de stage  (minimaal 9 maanden, maximaal 1 jaar)
 • De inhoud van de begeleiding met criteria en doelstelling(en)
 • Het stageverslag per periode op basis van de vakken waarop de aanpassingsstage betrekking heeft.
 • Resultaten van de stage uitgewerkt in een eindoordeel op basis van de gestelde criteria**
 • Maandelijks dient een tussentijds evaluatie te worden gehouden en deze dient inclusief de voortgang ter beoordeling aan SVNL te worden aangeboden.

Het gehele verslag inclusief resultaat dient zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een maand na het doorlopen van de aanpassingsstage medegedeeld te worden aan SVNL.

Lees hier meer over de gestelde criteria voor de aanpassingsstage.

De aanmelding, de tussentijdse verslagen en het eindresultaat kunnen gemaild worden naar helpdesk@aanstellingspas.nl.

Wat vond u van dit artikel?